ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ НА СЪБИТИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ДЖОБТАЙГЪР ООД

ГЛАВА I – РЕГИСТРАЦИЯ

1. Организатор: ДЖОБТАЙГЪР ООД, тел.: 02 4918 011/013/022, email: events@jobtiger.bg “ДЖОБТАЙГЪР” ООД, гр. София, рег. по ф.д. № 12937/1999, седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Веслец №13, Ет. 4, БУЛСТАТ: 130175259, регистрирано по ЗДДС.

2. Наем на изложбена и рекламна площ:

2.1 Наем на площ без изграждане на щанд

2.1.1 Наем на заетата площ с големина не повече от 2х2 метра. Площта се предоставя на изложителя и на нея той може да постави конструкция, която спазва всички изисквания на пожарната безопасност.

2.1.2 За инсталиране на конструкция, Изложителят се задължава да предостави декларация, от производителя, че материалите, които са използвани не са лесно запалими и са съобразени със европейските стандарти за пожарна безопасност.

2.2 Наем на площ с щанд изграден от организаторите

2.2.1 Изграждане на щанд от организаторите с размери 2х2 метра. Към конструкцията се включва и предоставяне на витрина и два стола, които изложителите могат да използват по време на изложението.

2.2.2. При невъзможност на изпълнението на точка 2.2.1 се предоставя маса и два стола, които са на разположение на изложителите. Осигуряването на пространство без изграждане на конструкция се казва на изложителите в деня на тяхната регистрация.

2.3 Рекламна площ извън щандовете – наемането на втора рекламна точка става според предварително определените цени за това и се помещава на място, което е одобрено от организаторите в деня на събитието.

2.4 Позиционирането на рол он банер се помества на наетата площ, описана по-горе без да блокира пътеките, входовете и изходите, както и поставени пожарогасители и/или вратите за аварийни изходи.

2.5 Дейността на участниците може да се извършва само в границите на изложбената площ, която са заявили и платили в полза на Организатора. Забранено е блокирано на пътеките, входовете и изходите, както и поставени пожарогасители и/или вратите за аварийни изходи.

3. В случаите, когато Изложителят извършва сам или с помощта на външна фирма изграждането и художественото оформление на щанда, той е длъжен да предостави на Организатора всички документи, сертификати и проект. В тези случаи Организаторът не носи отговорност при евентуално настъпили щети във връзка с конструкцията на щанда.

3.1 При брандиране на конструкция, предоставена от Организатора, Изложителят сам или чрез помощта на външна фирма е отговорен за дебрандирането на рекламните материали/фолиа залепени на площта. В случай на неизпълнение на тази точка, Изложителят е подложен на санкция – стойността на глобата е обявена предварително и Изложителят е запознат със нейната стойност.

 

Глава II. ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ/ОТКАЗВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ

1. Заявяване на участие

1.1. Заявяването на участие се извършва от страна на Изложителя с попълване на регистрационна форма

1.2. На сайта на събитието е поместена информация за съответната цена, която Изложителят трябва да заплати на Организатора. С попълването на регистрационна форма, Изложителят се съгласява да се съобрази с общите условия за регистрация и участие в събитието, организирано от ДжобТайгър ООД

1.3 При поместена на сайта разделена цена за ранно и късно записване, Изложителят се задължава да следи сроковете и да заплати обявената сума преди тяхното изтичане.

1.3.1 За ранна регистрация се счита регистрация, направена преди обявения на сайта на събитието срок и заплащане на пълния размер на сумата за участие до тази дата.

1.3.2 За късна регистрация се счита (1) регистрация, направена след обявената за крайна дата на ранна регистрация или (2) Регистрация, направена преди крайната дата за изтичане на ранната регистрация, но невъзможност за плащане на пълния размер на сумата от страна на Изложителя до съответната крайна дата.

1.4 Цени за ранна регистрация важат при заявена възможност от страна на Изложителя да заплати тази сума в предварително обявен срок, поместен на сайта на събитието, за което Изложителят се регистрира.

1.5 При невъзможност на изложителя да заплати обявената сума в предварително обявения срок, поместен на сайта на събитието, за което Изложителят се регистрира, то той бива таксуван с обявените цени за късна регистрация.

2. Участие на събитие

2.1. Заплатена сума за участие включва всички услуги изписани в секция за работодатели, поместена на сайта на събитието.

2.1.1 Логото на изложителя се помества на сайта на събитието с линк водещ до корпоративната или кариерната страница на изложителя.

2.1.2 Логото на изложителя се помества на страницата на събитието в социалните мрежи и се използва за реклама.

2.1.3. По смисъла на предходната точка, Организаторът се задължава да не помества публикации, които могат да опетнят имиджа и името на изложителя.

2.2 Не се допускат като експонати изделия или реклами, нарушаващи благоприличието, обществения ред или спокойствието и безопасността на посетителите и изложителите. При излагането на стоки и експонати, за които се изисква разрешение или регистрация от държавен орган, Изложителят осигурява сам необходимите документи.

2.3 Участниците сами транспортират до щандовете и аранжират експонатите си. Допълнителното зареждане със стоки за продажба, изнасянето на закупените стоки и отстраняването на излишния амбалаж трябва да става така, че да не се безпокоят посетителите и останалите изложители.

2.4 Транспортирането на рекламни материали става в часове, предварително зададени от Организатора.

2.5 Транспортирането на рекламни материали става от входове, асансьори и стълби, предварително обявени от Организатора, съгласувани с разпоредбите на мястото на изложението.

2.6 Задължително е спазването на указанията на организаторите и на противопожарната охрана, отнасящи се до реда и безопасността.

2.6.1 Забранено е излагането на леснозапалими и взривоопасни експонати.

2.6.2 Разрешено е включване в ел. мрежата на изложението само на експонати и осветителни тела, отговарящи на БДС. Ел. инсталации в рамките на щанда се изпълняват само от правоспособни лица след съгласуване с Организатора и предоставено вещо лице от стана на мястото-домакин на събитието

3. Отказване от участие

3.1. При отказване от участие до един календарен месец от датата на събитието, сумата заплатена от изложителите се възстановява на 100%.

3.2 При отказване от участие до 14 работни дни от датата на събитието, сумата заплатена от изложителите се възстановява на 50%.

3.3 При отказване от участие след срока описан по-горе в тази точка, сумата заплатена от изложителите не се възстановява.

 

Глава III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Защита на личните данни – като администратор на лични данни, ДжобТайгър ООД в качеството си на организатор на събития е задължен по член 3 ал. 2 от закона за защита на личните данни.

1.1 JobTiger е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове за неговото прилагане, както и съгласно нормите на Етичния кодекс за поведение на администраторите на лични данни, приет от Комисията за защита на личните данни.

1.2 Всички лични данни, получени от Организатора във връзка с участието на изложителя в организираното мероприятие ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и няма да бъдат предоставяни на трети лица без изричното съгласие на Изложителя.

1.3 ДжобТайгър ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от изложителите посредством попълнени заявки за регистрация.

1.4 ДжобТайгър ООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите на сайта, посредством попълнени заявки за регистрация за организираните работилници, панелни дискусии и/или всяка друга активност, за която е необходима предварителна регистрация от страна на потребителите, съдържаща име, email, телефон и друга лична информация.

1.5 С приемането на настоящите общи условия, Изложителят/Потребителят декларира и своето съгласие по смисъла на член 4, ал.2 от Закона за защита на личните данни, неговите данни да се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно за целите на търсене и намиране на работа.

 

Глава IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Други условия

1.1 Изложителите носят отговорност за причинени от тях или техния персонал повреди на сградата, подовата настилка, конструкцията, наетите вещи и за щети, нанесени на други участници или посетители.

1.2 Организаторът не носи отговорност за липси на вещи и за вреди, нанесени на Изложителите по време на изложението.

1.3 При двудневно събитие, Организаторът е задължен да предостави охрана на изложбената площ в часовете след приключване на събитието за деня.

1.4 По смисъла на предходната точка, организаторите носят отговорност за липси на вещи и за вреди, нанесени на Изложителите по време на часовете след приключване на събитието за деня.

1.5 При оставяне на техника от страна на изложителя за съхранение от стана на Организатора по време на часовете след приключване на събитието за деня, вещите се заключват в предварително обявено помещение. Организаторът не носи отговорност за липси на вещи и оставени извън това помещение.

1.6 Изложителят няма право на обезщетение в случай, че изложбата бъде отложена, отменена или прекратена поради форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила). За такива се считат война, природно бедствие, обща стачка и други събития извън контрола на Изложителя и Организатора.

1.7 Изложителят има право на обезщетение в случай, че изложбата бъде отложена от страна на Организатора поради обстоятелства, зависещи от него. В този случай, ако новата дата не е удобна на Изложителят и той няма да може да присъства на събитието, за обезщетение се счита връщането на цялата сума, която Изложителят е заплатил на Организатора.

1.8 При отмяна на датата на събитието, Организаторът се задължава да възстанови цялата сума, платена от изложителите.